ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์

จังหวีดอุตรดตถ์จัดงานเทศกาลลางสาดหวานและ-ของดีไม้เมืองอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2555  ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวีดอุตรดิตถ์ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะการเลือกซื้อลางสาดหวานจากชาวสวนของอำเภอลับแลโดยตรง

Advertisements

การอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แจ้งการอบรมผู้ปฏิบัตืหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยให้นำ notebook ไปใช้ในการอบรมด้วย

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.